Uvek prepuni kapaciteti vrti?a

Arhiva vijesti 2007

Active Image

Objekat jedinog de?ijeg vrti?a u Sjenici sa kapacitetom od stotinuitrinaestoro dece, izgra?en je 1980.godine. Od tada do danas, nije bilo nikakvih ve?ih ulaganja u renoviranje i proširenje objekta, a Sjenica je odavno ''prerasla'' postoje?e kapacitete. Umesto stotinuitrinaestoro dece, koliko je normativima predvi?eno, kroz ovu ustanovu dnevno pro?e dva puta više, odnosno oko ?etiristotineidvadesetoro dece. Nedostatak prostora, nepostojanje podova, prokišnjavanje krova, dotrajala stolarija i sli?no, su problemi u sedištu ustanove u Sjenici, a dodatni problemi vezani su za organizaciju obaveznog pripremnog predškolskog programa na terenu. Ova ustanova ipak ispunjava svoju funkciju zahvaljuju?i dobroj organizaciji svih zaposlenih u njoj.

 

''Nedostatak prostora je najve?i problem. Rad organizujemo u tri smene od pola sedam ujutro do pola sedam nave?e. U prvoj smeni su deca celodnevnog boravka, njih oko 170, i dve grupe pripremnog programa, u drugoj još dve grupe, a u tre?oj smeni ?etiri grupe obaveznog pripremnog predškolskog programa, koji uklju?uje 250-oro dece u gradu. Preko 250 zahteva za upis dece je na ?ekanju, i ?ini mi se da ?e ta deca pre dobiti poziv za upis u školu, nego u našu ustanovu'', kaže za www.sjenica.com direktorka predškolske ustanove u Sjenici Ramiza Koli?. Veliki broj zahteva na ?ekanju Koli?eva objašnjava niskom cenom boravka koja, i nakon pove?anja od 30 odsto u septembru ove godine, iznosi svega 1.912,oo dinara, dok se u vrti?ima u regionu ta cena kre?e i do 3.600,oo dinara.
               Dodatni problemi sedišta ustanove, koji ugrožavaju bezbednost dece, su oni koji su obeležili godinu na izmaku u Sjenici, a to su problemi pasa lutalica i neredovnog odvoženja sme?a.
               Od kada je pripremni predškolski program postao zakonska obaveza, u sjeni?koj opštini formirano je 18 odeljenja na terenu. ''Gde god je bilo više od petoro dece, formirali smo odeljenje pripremne nastave. To sa sobom povla?i i niz problema sa kojima se sami suo?avamo bez i?ije pomo?i. Prostor za rad na terenu su nam ustupile lokalne škole, a nameštaj i didakti?ki materijal obezbe?ujemo iz sopstvenih sredstava kako bi stvorili minimum uslova za rad. Za te potrebe od lokalne zajednice, iako smo tražili, nismo dobili nikakvu pomo?'', kaže direktorka Koli?. Ona isti?e da, pored ostalog, ?ak i troškove prevoza vaspita?a, ustanova obezbe?uje iz sopstvenih sredstava.
               ''Samo zahvaljuju?i dobroj organizaciji, funkcionišemo tako kako funkcionišemo, u uslovima kada je obim poslova utrostru?en. Volela bih da nadležni u lokalnoj zajednici, više obrate pažnju na nas, da nas posete i vide u kakvim uslovima radimo jer, naši problemi nisu samo naši! To su problemi ?itave zajednice'', zaklju?uje direktorka Ramiza Koli?, izražavaju?i nadu da ?e, nakon Nove Godine predškolska ustanova u Sjenici, dobiti pozitivan odgovor od Nacionalnog investicionog plana i neophodna finansijska sredstva za izgradnju 1 500.m kvadratnih, preko potrebnog novog prostora.

Facebook komentari
Čitaj još:  Poniranje Uvca zabrinulo mestane

Leave a Reply