prodaja placa u Sjenici - www.Sjenica.com

Oglas: Opština prodaje zemljište

Oglas, Opstina Sjenica, Sjenica vesti

 Na osnovu člana 99. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 i 83/2018), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja napokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“,broj 16/2018), člana 17. stav 3. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 22/2016), člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Sjenica putem javnog nadmetanja br.06-2/2019-8 od 07.03.2019. godine i rešenja Opštinskog veća opštine Sjenica broj 06-12/2016-4 od 16.12.2016. godine, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Sjenica, na sednici održanoj dana 28.03.2019. godine, objavljuje: 

Plac preko puta firme Sanatex na prodaji www-Sjenica.com
Plac preko puta fabrike Sanatex na prodaji

OGLAS 

RADI OTUĐENJA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINI SJENICA PUTEM JAVNOG NADMETANJA 

PRODAVAC: Opština Sjenica, ul. Kralja Petra I br.1, Sjenica 

I.PREDMET OGLASA 

Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja (licitacije) i to: 

-KP broj 2245/83 KO Sjenica, koja se poklapa sa građevinskom parcelom broj 1/5, ulica Lenjinova – potes Suho Polje, površine 801 m2, pašnjak I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Sjenica, sa obimom udela 1/1, upisana u Listu nepokretnosti broj 4696 KO Sjenica, koja se nalazi u urbanističkoj zoni 1 u bloku 1.19 u zoni stanovanja srednjih gustina prema Planu detaljne regulacije za blok 1.6. koji sadrži i projekat pacelacije („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 10/2010), po početnoj ceni otuđenja u iznosu od 5.000,00 eura po aru, odnosno 50,00 eura po m2. 

Najpovoljniji ponuđač izlicitiranu cenu otuđenja plaća u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, koji će važiti na dan uplate. 

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je „Najviše ponuđena cena za parcelu“. 

Rok za plaćanje najviše ponuđene cene od strane najpovoljnijeg ponuđača je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju. 

Rok za zaključenje ugovora o otuđenju je 30 (trideset) dana od dana donošenja rešenja o otuđenju. 

Zemljište se otuđuje u viđenom stanju i lice koje uzima zemljište preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno komunalno opremanje istog, „čišćenje zemljišta“ i sl. 

II.USLOVI PRIJAVLJIVANJA 

Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove iz oglasa i uplate depozit u visini od 4.005,00 eura i slovima (četirihiljadeipeteura) , odnosno 10 % od početnog iznosa cene građevinskog zemljišta koje se otuđuje. 

Čitaj još:  Edin Džeko u Sjenici
Opštinski plac na prodaju - www.Sjenica.com
Opštinski plac na prodaju – www.Sjenica.com

III.VISINA I NAČIN POLAGANJA DEPOZITA 

Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da na žiro račun Opštinske uprave opštine Sjenica broj: 840-742152843-59 uplati „DEPOZIT ZA JAVNO NADMETANJE“ naveden u 

poglavlju II oglasa, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate sa pozivom na broj: po modelu 97 za fizička lica 19-091, a za preduzetnike i pravna lica po modelu 97, šifra opštine 091 PIB preduzetnika ili pravnog lica. 

Ova sredstva će opština Sjenica naplatiti u korist budžeta opštine Sjenica ukoliko: 

a)najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od svoje ponude pre donošenja rešenja o otuđenju ili ne plati cenu otuđenja u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta; 

b)najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od zaključenja ugovora o otuđenju je 30 (trideset) dana od dana donošenja rešenja o otuđenju; 

c)najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju koje se prijavilo za učešće na javnom nadmetanju, a nije pristupilo javnom nadmetanju. 

Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog javnog nadmetanja. Učesnici javnog nadmetanja su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu i broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita. 

IV.DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE 

Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „DANAS“, i to na adresu: Opštinska uprava opštine Sjenica – Komisiji za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Sjenica, ulica Kralja Petra I br.1, Sjenica sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA“. 

Sve prijave podnete nakon isteka ovog roka smatraće se kao neblagovremene i iste će biti odbačene. 

Javno nadmetanje (licitacija) za navedeno građevinsko zemljište sprovešće se dana 03.05.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi Skupštine opštine Sjenica, ulica Kralja Petra I br.1 u Sjenici na prvom spratu u velikoj Sali SO-e Sjenica. 

Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoćje za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom. 

Oglas će se postaviti na našem sajtu www.Sjenica.com, kao na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sjenica, u sredstvima javnog informisanja i putem štampe (radio Amaro i dnevni list Danas), i na veb sajtu opštine Sjenica www.sjenica.rs.

Opština prodaje zemljište - www.Sjenica.com
Opština prodaje zemljište – www.Sjenica.com

V.PRIJAVA KOJA SE DOSTAVLJA MORA DA SADRŽI 

Podatke o podnosiocu prijave: 

a) za fizička lica: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, fotokopiju (očitane) lične karte podnosioca ili zastupnika, adresu stanovanja, kontakt telefon i potpis, 

b) za preduzetnike : naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, fotokopiju (očitane) lične karte podnosioca ili zastupnika, adresu prebivališta, kontakt telefon, izvod iz registra APR-a ne stariji od 6 meseci, potpis i pečat radnje, 

Čitaj još:  RADOVI ZAVRŠENI: Uskoro dvije nove digitalne centrale

c) za pravna lica: naziv i sedište, odnosno poslovno ime, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopija (očitane) lične karte podnosioca ili zastupnika, izvod iz registra APR-a ne stariji od 6 meseci, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje. 

Uz prijavu se dostavlja sledeća dokumentacija: 

1. dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu određenom u poglavlju II oglasa, 

2. uredno ovlašćenje za zastupanje i 

3.podatke o građevinskom zemljištu (parceli) za koju se podnosi prijava. 

Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju. 

Učesnik u javnom nadmetanju u prijavi daje izjavu da prihvata sve uslove iz javnog oglasa. 

Podaci o prijavljenim učesnicima su poslovna tajna do održavanja javnog nadmetanja. 

Do održavanja javnog nadmetanja ne mogu se davati obaveštenja o podnosiocima prijava. 

Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja su ispunjeni kad javnom nadmetanju pristupi najmanje dva učesnika, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici. 

U slučaju da se ne ispune uslovi iz prethodnog stava, postupak se ponavlja u roku od najmanje 15 dana i smatraće se uspelim i ako samo jedno lice stekne status učesnika. 

Ukoliko na javno nadmetanje ne pristupi ni jedan učesnik ili javno nadmetanje ne uspe, postupak oglašavanja će se ponoviti. 

Uvid u dokumentaciju: 

Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u pogledu koga je raspisan oglas, mogu dobiti bliže informacije u prostorijama Opštinske uprave opštine Sjenica, Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine u ul. Kralja Petra I br.1, prizemlje, kancelarija br.10 od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 13.00 časova. 

KOMISIJA ZA DAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-4/2019 od 28.03.2019. godine

Predsednik Komisije,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
Facebook komentari

Leave a Reply