Vlasnici objekata duz tranzita, odbili da prime reenje o uklanjanju svojih lokala

Arhiva Vijesti 2010

Odlukom Optinskog ve?a Sjenice, nakon predhodno odrene pa potom ponitene licitacije, vlasnicima privremenih objekata produen je rok o kori?enju javnih povrina na godinu dana i po znatno povoljnijim uslovima. Me?utim, od takve odluke izuzeto je 19 objekata privremenog karaktera u blizini kole i zelene pijace, koji ?e, kako je definisano zaklju?kom Optinskog ve?a, radi izvo?enja zavrnih radova na tranzitu, do kraja meseca morati da budu uklonjeni. Iako je na sastanku sa vlasnicima uklanjaju?ih objekata re?eno da je takva odluka kona?na i neizbena, radi ostvarivanja opteg interesa, koji se postie izgradnjom tranzitne saobra?ajnice kroz Sjenicu, oni prolog petka nisu eleli da prime reenja o izvrenju.
”Nismo hteli da primimo reenja o uklanjanju, jer nemamo alternativnu lokaciju za izmetanje lokala u kojima obavljamo nae egzistencijalne delatnosti. Situacija je neizvesna, ali mi se nadamo da ?emo, barem do prole?a, mo?i da ostanemo na ovoj lokaciji”, rekao je za na sajt, jedan od vlasnika, Nermin Mahmutovi?.
Prema usvojenom predlogu nadlene optinske komisije, zakupci javnog zemljita u prvoj zoni, odnosno u centru grada, za koje ne vai odluka o uklanjanju privremenih objekata, na mese?nom nivou treba da plate od 30 do 50 evra u dinarskoj protivrednosti za manje objekte trgovinsko uslune delatnosti, dok su za ve?e, zidane objekte trgovinsko ugostiteljsko uslune delatnosti u ovoj zoni, koji se tako?e tretiraju kao objekti privremenog karaktera, utvr?ene cene do 150 evra. Za objekte privremenog karaktera u drugoj zoni, u zavisnosti od povrine, odre?ena je mese?na zakupnina od 20, odnosno 30 evra. S obzirom da su predhodno utvr?ivane cene dostizale i do 6 hiljada evra na godinjem nivou, novom odlukom vlasnici privremenih objekata, van tranzitne saobra?ajnice, mogu da budu zadovoljni.

Čitaj još:  LDP SJENICA Nova politika nova ekonomija

Facebook komentari

Leave a Reply