Sela sjeni?kog kraja antropogeografska prou?avanja

Arhiva Vijesti 2010

Nakon promocije u Novom Pazaru, nau?na monografija ”Sela sjeni?kog kraja antropogeografska prou?avanja”, autorke dr Mile Pavlovi?, profesorke regionalne geografije na Geografskom fakultetu u Beogradu, u organizaciji Ustanove kulture promovisana je i u Sjenici, u prisustvu ljubitelja nau?ne pisane re?i. O monografiji koja je, od strane Ministarstva nauke Republike Srbije nagra?ena za najbolje nau?no delo u 2009.godini, pred sjeni?kom publikom, ispred izdava?a, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govorili su: vrilac dunosti dekana, profesor dr Miroljub Milin?i?, prodekan za nastavu i nauku, docent dr Dejan abi? i profesorka dr Dragica ivkovi?, kao i univerzitetski profesor u Niu i Novom Pazaru, docent dr Selim a?irovi?, i doktor istorijskih nauka iz Novog Pazara, Redep krijelj.
Ovo neprocenjivo nau?no delo, za koje su se i na prmociji mogle ?uti samo re?i hvale, uz nesvakidanji, kompleksno-ekspertski pristup autorke, na 800.stranica opisuje prostor od 101.seoskog naselja sjeni?ke optine, obuhvataju?i period od poslednjih pet vekova. Knjiga se zasniva na gra?i prvog reda, obiluje faktografijom, ?injenicama i snagom argumenata, od kojih su najzna?ajniji novi podaci, koji su rezultat viegodinjeg istraiva?kog rada autorke, za koju njene kolege kau da je najve?i regionalni geograf u naoj zemlji. Zapravo, njen nau?no istraiva?ki rad na teritoriji sjeni?ke optine od 2002.godine, rezultirao je dvema nau?nim monografijama, od kojih je prva, pod nazivom ”Sjeni?ki kraj antropogeografska prou?avanja”, u izdavatvu Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tampana jo 2004.godine. Nau?ne monografije dr Mile Pavlovi?, nastale su u okviru projekata o demografskim i antropogeografskim procesima, i o prirodnim demografskim i privrednim potencijalima revitalizacije sela. U ta dva perioda nau?no istraiva?kog rada, autorka je zaista ula u svako od 101-og seoskog naselja sjeni?ke optine.
”Gledaju?i statistiku i kako se sela Sjenice prazne, a to je sudbina ?itave Srbije, to je zaista veliki problem, jednostavno sam poelela da istraim ta se to deava na tom podru?ju, imaju?i u vidu ?injenicu da je Sjenica, po povrini, druga optina u Srbiji. Tako?e, za mene kao profesora regionalne geografije Srbije, odnosno Jugoslavije, lepota ovih prostora je bila nau?ni izazov. Mogu da kaem da su svi ljudi koje sam ovde upoznala zauvek u mom srcu, i ja u njihovom, i da ?u se uvek ovde rado vra?ati, kao to se vra?am u svoju Trnavu i ?a?ak”, rekla je, u izjavi za medije, autorka, dr Mila Pavlovi?. Zahvalivi se saradnicima iz Sjenice, me?u kojima i predastavnicima bive i aktuelne vlasti, koji su joj pomogali u dugogodinjem istraiva?kom radu, autorka je svoje izlaganje na promociji u Sjenici zaklju?ila re?enicom: ”Lepota vae due i ljudskosti je zenica oka mog”. A zbog vrednog nau?nog dela o Sjenici, koje se moe staviti na pijedestal antropogeografskih istraivanja, Sjeni?ani su dr Milu Pavlovi? proglasili za najbolju ambasadorku Sjenice.

Facebook komentari
Čitaj još:  KUD Jedinstvo Sjenica - Najava predstave Ramiza sa novim glumcima

Leave a Reply