Integracija dece povratnika u obrazovni sistem u Srbiji

Arhiva vijesti 2007

Active Image

Podrška deci iz povratni?ke populacije u njihovoj što uspešnijoj integraciji u obrazovni sistem u Srbiji, deo je projekta podrške reintegracije povratnika, koji sprovodi Služba za ljudska i manjinska prava Republike Srbije uz podršku Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP).

Osnovna škola ''12 decembar'' u Sjenici, jedna je od petnaest škola u Srbiji, u kojoj se realizuje pilot projekat za podršku deci iz povratni?ke populacije. Školu su ovih dana posetili predstavnici Službe za ljudska i manjinska prava u Srbiji, ?ur?ica Ergi? i Branko Krnjaji?, i koordinator projekta za Sjenicu Kadrija Mehmedovi?. Tom prilikom, u okviru programa koji finansira Vlada Holandije, deci su uru?ene ?a?ke torbe sa školskim priborom a sa pedagozima, uklju?enim u rad sa decom povratnika, direktorom škole i predstavnikom lokalne vlasti, razgovaralo se o toku, i daljoj realizaciji projekta u Sjenici.
               Projekat podrazumeva rad sa decom na u?enju srpskog jezika, odnosno jezika na kome se odvija nastava u školi, kao i pomo? pri nostrifikaciji i prevo?enju diploma za decu koja su zapo?ela školovanje u zapadno-evropskim zemljama. Program se sprovodi u opštinama u kojima je najve?a koncentracija povratni?ke populacije, a Sjenica je jedna od takvih. Prema informacijama koje smo dobili od koordinatora projekta za Sjenicu Kadrije Mehmedovi?a, sjeni?ka opština ima najveci broj povratnika iz svih zapadno-evropskih zemalja, u odnosu na broj stanovnika, a procenjuje se da je 60 odsto dece do 12 godina starosti, ro?eno u inostranstvu.
               Ina?e, Služba za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, u skladu sa ''Priru?nikom za postupanje u okviru integracije povratnika''- izra?enim u saradnji sa resornim ministarstvima, nadležnim državnim telima, me?unarodnim i nevladinim organizacijama- sprovodi niz aktivnosti s ciljem prevazilaženja problema sa kojima se susre?u povratnici, nude?i održiva rešenja za reintegraciju. Potrba za ovakvim programima je evidentna, jer se u toku 2008.godine u Srbiji o?ekuje još ve?i broj povratnika.

Facebook komentari
Čitaj još:  Bespovratna sredstva za poljoprivrednike

Leave a Reply