U iš?ekivanju skupštinskog zasedanja

Arhiva vijesti 2007

Active Image

Kada ?e, i na koji na?in, Skupština opštine u Sjenici nastaviti rad, još uvek se nezna. Problemi sa sme?em i psima lutalicama i dalje postaje, a neophodno je i što pre izvršiti rebalans opštinskog budžeta. Poslednje zasedanje na kome je vladaju?a koalicija, Lista za Sandžak i DSS i NS, pokazala da je saglasna, ali samo po pitanju angažovanja sredstava NIP-a za ovu godinu, održano je prošle sedmice. Mnoga pitanja me?utim, ostala su nerešena, a 'kamen spoticanja' je umnogome u prvoj verziji predloženog dnevnog reda osme sednice, koja pri prvom pokušaju nije održana, jer su se pozivu odazvali jedino odbornici iz vladaju?e koalicije Lista za Sandžak.

 

Predsednik Skupštine Fahrudin Fijuljanin, za narednu sednicu o?ekuje inicijativu i predloge dnevnog reda od ostalih odborni?kih klubova, a predstavnici odborni?kih klubova o?ekuju od predsednika Skupštine poziv za konsultacije. Ko ?e na?initi prvi korak?
               Podsetimo, neslaganja unutar vladaju?e koalicije, Lista za Sandžak, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, ispoljena su na sedmom zasedanju, koje je održanao i ubrzo, zbog nedostatka kvoruma prekinuto, 5.jula ove godine. Tada je, potpredsednik Skupštine Veroslav Karli?i? (DSS) rekao da sednicu smatra nepripremljenom i neprofesionalnom, te da zato povla?i svoje odbornike dok se ne postigne dogovor. Skupština je potom, u nepotpunom sastavu vladaju?e koalicije (u odsustvu odbornika DSS i NS), zbog višemese?nog neodvoženja sme?a iz grada, donela Odluku o formiranju Opštinskog kriznog štaba, a za predsednika istog imenovala predsednika Skupštine Fahrudina Fijuljanina. Napomenimo, iako je Skupština predhodno, ve?inom glasova, donela Odluku da deponija bude na Gove?aku (ranije koriš?ena lokacija za deponiju), ?lanovi vladaju?e koalicije DSS i NS, nisu bili saglasni. Oni smatraju da je jedino ispravno rešenje regionalna deponija na teritoriji novovaroške opštine, koja je u izgradnji, a za koju je, predsednik opštine Esad Zorni? (SDP) ranije potpisao Ugovor. Takav Ugovor je me?utim, po mišljenju predsednika Skupštine i Liste za Sandžak neprihvatljiv za Sjenicu.
               Tri meseca kasnije, sazvana je, ali ne i održana, Osma redovna sednica, jer su se pozivu odazvali samo odbornici Liste za Sandžak. Ostali odbornici nisu došli, uglavnom zbog neslaganja sa predloženim dnevnim redom koji se, izme?u ostalog, odnosio na pitanja u vezi odlaganja sme?a, rebalansa budžeta, povra?aja zemljišta vlasnicima i postupaka vezanim za privatizaciju kombinata ''Pešter'', kao i o zabrani zaduživanja opštine mimo propisa i sli?no. Nakon par dana, ista sednica održana je iz drugog pokušaja, ali sa skra?enim dnevnim redom.
               Kada, prvi put sazvana Osma sednica nije održana, predsednik Skupštine Fahrudin Fijuljanin je rekao da su oni koji su došli, odbornici Liste za Sandžak, pokazali da žele da rešavaju probleme. Nedolazak koalicionih partnera Fijuljanin je prokomentarisao kao izraz trenutnog neslaganja, a za opozicione partije je rekao da priželjkuju privremene mere kako bi spremnije do?ekali predstoje?e izbore. Na osnovu obrazloženja onih koji nisu došli na tada zakazanu sednicu, može se izvesti zajedni?ka primedba da se dnevni red donosi jednostrano i bez konsultacija sa odborni?kim klubovima.
               Saglasno donose?i Odluku o sredstvima NIP-a, vladaju?a koalicija je ipak pokazala da je u punom sastavu, ali oko vaznih pitanja još uvek nije postignut dogovor. Na pitanje da li ?e se i kada održati naredno zasedanje, predsednik Skupštine Fahrudin Fijuljanin odgovara da bi sednica svakako trebalo da se održi, ali da o?ekuje i od ostalih odborni?kih klubova, kako iz vlasti tako i opozicije, inicijativu i predloge o dnevnom redu. Iz razgovora sa potpredsednikom Skupštine Veroslavom Karli?i?em (DSS) saznajemo, da ?e koalicija DSS i NS u?estvovati u daljem radu Skupštine i u, kako kaže, donošenju odluka od opšteg interesa, ali i da od koalicionog partnera, Liste za Sandžak o?ekuju da im pokaže ve?u spremnost i otvorenost za saradnju i usaglašavanje stavova. Karli?i? još isti?e da DSS i NS ne?e u?estvovati u donošenju odluka koje, kako tvrdi, nisu pod ingerencijom opštine, a ti?u se privatizacije kombinata ''Pešter'' i odluke da deponija bude na Gove?aku.
               Koalicija ''Zajedno za Sjenicu'' (SDP,DS i G17 Plus) smatra da su ta?ke predloženog dnevnog reda Osme sednice više subjektivne prirode sa akcentom na, kako kažu, promociju jedne stranke, nego sto su stvar dogovora. Rebalans budžeta je, prema stavovima ove koalicije, jedno od važnih pitanja oko kojih se ne slažu. Predloženi rebalans je po njihovom mišljenju neprimeren i nerealan jer, kako kažu, predlaga? je vodio ra?una da se sredstva prebacuju tamo gde su direktori iz stranke SDA, pa je tako, navode primer, Gimnaziji opredeljeno manje novca nego školi u Dugoj Poljani. Izme?u ostalog, po njihovom mišljenju je neprihvatljivo da se Direkciji za urbanizam projektovanje i izgradnju, izdvoji 8,5 miliona za pla?anje kazni. Ovakav predlog budžeta predsednik opštine Esad Zorni? (SDP) ne želi da potpiše.
               Po mišljenju odbornika koalicije ''Zajedno za Sjenicu'', i u slu?aju da nisu ispunjeni zakonski uslovi za raspuštanje parlamenta, s obzirom na aktuelnu situaciju u Skupštini i uopšte lokalnoj vlasti, kada zakonodavna vlast ne može da radi zbog izvršne a prema nekima obrnuto, privremene mere su na?in da se, kako kažu, prevazi?e 'status kvo' ili nerešavanje ni?ega. Oni, i pored svega tvrde, da ?e u?estvovati u radu Skuptine kada je u pitanju donošenje važnih i ispravnih odluka u iteresu svih gra?ana Sjenice.
Facebook komentari

Leave a Reply