View Single Post
Old 04-09-2008   #40
Unicknnamed
Unicknnamed
Dobar
 
Unicknnamed's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Godine: 44
Posts: 1,569
Default

Propisi sadekatul-fitr

Allahov Poslanik s.a.v.s je naredio zekatul-fitr da očisti postača od ružna i nepristojna govora i da bude hrana siromasima. MUDROST PROPISIVANJA Zekatul fitr je jedan od šartova uspjeha na dunjaluku i ahiretu, kako to veli Svevišnji Allah u Kur'anu: “Uspjeće samo oni koji ga (imetak) očiste, često spominju svoga Gospodara i molitvu obavljaju." (Prijevod značenja, El-E'ala, 14.-15.)
Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a. se prenosi da je rekao: "Resulullah, s.a.v.s. bi objašnjavajući ajet: "Uspjeće samo oni koji ga očiste, često spominju svoga Gospodara i molitvu obavljaju," rekao: ”To su oni koji svoj zekatu-l-fitr podijele prije nego li dođu na musallu da klanjaju bajram-namaz." (Bilježi Ibn Merdevijeh) ...

Hafiz el-Bejheki i Ibn Ebi Hatim prenose od Abdullaha ibn Omera, r.a. da je rekao:

“Ovaj ajet je objavljen u povodu davanja sadekatul-fitra prije nego li se klanja bajram -namaz." Grupa tabi'ina je smatrala da nema bolje sadake od sadekatul-fitra i da se napoje oni koji su mnogo žedni. Ova sadaka predstavlja sredstvo za čišćenje postača od ružnih i nevaljalih riječi koje je izgovorio prilikom posta. Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi da je rekao: "Allahov Poslanik s.a.v.s., je naredio zekatul-fitr da očisti postača od ružna i nepristojna govora, i da bude hrana siromasima. Ko je udjeli prije bajram-namaza ubrojati će mu se kao primljeni zekat, a ko je udijeli poslije bajram-namaza, tada mu se ubraja u običnu sadaku." (Bilježe Ebu Davud i Ibn Madže) .... Kao što je opće poznato bilježe se mnogi kur'anski ajeti i Resulullahovi hadisi koji ukazuju na vrijednost sadake bez obzira bila ona naređena ili pohvalna. Iz gore spomenutog hadisa Ibn Abbasa jasno se može zaključiti mudrost propisivanja sadekatul-ifitr, a to je: čišćenje postača, briga za siromašnim na način da ne dolaze u situaciju da traže pomoć, nego bogati odlaze njima i pomažu im, unošenje sreće i radosti u srca siromašnih za vrijeme bajrama, na dan kada se svi muslimani raduju njegovu dolasku. Resulullah, s.a.v.s. je rekao: "Poštedite ih ovaj dan da obilaze druge i traže pomoć!" (Bilježe Ed-Darekutni i Bejheki) Pored ovoga islamska ulema je pridodala još neke mudrosti njegova propisivanja: - Ona predstavlja zekat na tijelo, da ga Allah sačuva zdravim još jednu godinu, - Odraz zahvalnosti Svevišnjem Allahu na blagodatima koje je dao postačima i što im je omogućio da u pokornosti Njemu provedu ovaj mubarek mjesec.
PROPIS U ŠERIJATU Zekatul-fitr je vadžib-obavezan, kako se navodi u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim od Ibn Omera, r.a. da je rekao: "Allahov Poslanik s.a.v.s je propisao zekatul-fitr u ramazanu ljudima u visini jednog sa'a temri ili ječma za svakog slobodnog i roba, muško i žensko od muslimana." U Buharijinoj predaji se bilježi: “Mlađim i odraslim muslimanima." Ova institucija je vadžib za svakog muslimana lično i za one koje je dužan izdržavati kao što su: žena, djeca, roditelji ukoliko su stari, posluga koja radi kod njega, uz uvjet da posjeduje određenu količinu imetka.
OBVEZUJUĆA KOLIČINA HRANE Ta količina je sa' od temri, ječma, pšenice, grožđica, riže, kukuruza, ili drugih žitarica koje se koriste za kuhanje. Obavezno ju je izdvojiti ukoliko se posjeduje za sebe i svoju porodicu dovoljno hrane u toku bajramskih dana. Količina od jednog sa'a jeste 4 mudda, a mudd je mjera koja predstavlja napunjene dvije šake srednje veličine. A ko ne bude posjedovao dovoljnu količinu, neka izdvoji koliko može, shodno riječima Svevišnjeg Allaha: "Zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte- za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, oni će biti od onih koji će uspjeti." (Prijevod značenja, Et-Tegabun, 16.)
NOVČANA PROTUVRIJEDNOST Većina islamske uleme stoji na stanovištu da nije dozvoljeno čovjeku da udijeli zekatul-fitr u novčanoj protuvrijednosti hrane, jer se to kosi sa naredbom Poslanika, s.a.v.s. i kosi se sa postupcima i praksom ashaba r.a. Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, r.a. da je rekao: "Mi smo zekatul-fitr davali u hrani ili sa' ječma, pšenice, temri, ili grožđica." (Muttefekun alejhi) A da je novčana protuvrijednost bolja, oni bi je zasigurno davali. Ono što potvrđuje ispravnost stava većine islamskih učenjaka jeste činjenica da kada se udjeljuje u količini, to je vidljiva sadaka, a kada se udjeljuje u novcu ,to je skrivena sadaka. Kada se udjeljuje sa' hrane ili žitarica, to postaje javno i općte poznato među svim muslimanima, velikim i malim, i u udjeljivanju se ogleda i oblik međusobnog upoznavanja muslimana, dok se udjeljivanje u novcu svodi samo na poznavanje dviju osoba, onaj koji udjeljuje i onaj koji uzima. Zekatul-fitr je vidljiva obaveza i nije dozvoljeno je tajno udjeljivati, kao što nije dozvoljeno udjeljivati je u nekom drugom, osim propisanom, vremenu.
VRIJEME DAVANJA Obaveza nastupa sa nastupanjem bajramske noći, a postoje tri vremena njegova izdvajanja:

1. Vrijeme kada je dozvoljeno, a to je izdvajanje prije bajrama na dan ili dva, jer se bilježi od Ibn Omera da je rekao: “Ashabi su izdvajali zekatul-fitr prije bajrama na dan ili dva."

2. Najbolje vrijeme je od zore pa sve do početka klanjanja bajram-namaza, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s zabranio da se izdvaja poslije klanjanja bajram-namaza.

3. Vrijeme nadoknade je vrijeme poslije bajram-namaza pa dalje. Islamska ulema se složila da je čovjek dužan izdvojiti zekatu-l-fitr sve dok je živ i dok hoda dunjalukom i da nikada sa njega neće spasti ta obaveza.

Ko daje i kome se daje
1. Dozvoljeno je udijeliti zekatul-fitr na bilo koju od osam kategorija spomenutih u ajetu o zekatu iz sure Et-Tewbe 60. ajet, a siromasi su najpreči da im se udijeli, kao što se jasno vidi iz spomentuog hadisa Ibn Abbasa r.a. u kome se kaže: "..i hrana siromasima."
2. Spada obaveza zekatul-fitra sa onog koji sam ne posjeduje bajramsku dnevnu potrepštinu, jer: "Allah ne obavezuje čovjeka što nije u mogućnosti."
3. Dozvoljeno je da grupa da svoj zekatul-fitr jednoj osobi i da jedan udijeli grupi.
4. Lijepo je da se udijeli i za djecu koja su još u utrobi svojih majki, jer je tako prakticirao Osman ibn Affan, r.a. treći halifa.Dragi Allahu molimo te tvojim najljepšim imenima ucini nas od onih koji nece bacati svoju hranu ma koliko god ona bila neukusna ili ma koliko mi bili siti. Molimo te subhanehu ve te'ala da sve siromahe nahraniš i uputiš zajedno sa nama na pravi put.
Molimo te da nas uciniš osjecajnim i da pogledamo oko sebe i da pomognemo jetimu, sirotom, starom, bolesnom i svim onim kojima je potrebna pomoc. Molimo te da nam se smiluješ i da nam grijehe oprostiš i da primiš naš post i naša dobra djela i da nas uvedeš u Dzennet amin.
Unicknnamed is offline   Reply With Quote